สวัสดิการและสิทธิพื้นฐานของผู้พิการ ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

สิทธิผู้พิการ คนพิการนั้นได้รับสิทธิ์พื้นฐานรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท ถ้าเป็นผู้สูงอายุควบด้วยได้รับเบี้ยผู้ส...

อ่านต่อเพิ่มเติม

ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ ด้านต่างๆ

ปัญหาของผู้สูงอายุที่สำคัญ ได้แก่ -ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

ทำไมผู้สูงอายุถึงเปลี่ยนเวลานอน

หลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน อาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้สูงอายุถึงเปลี่ยนเวลานอน บ...

อ่านต่อเพิ่มเติม

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยพบว่า สิทธิผู้สูงอายุได้รั...

อ่านต่อเพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ (2)

หมวด ๕ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ข้อ ๑๕ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื...

อ่านต่อเพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)...

อ่านต่อเพิ่มเติม

นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

กรมแรงงาน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าแสนคน รมว.แรงงาน เผย ภาคเอกชนขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมกา...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เตรียมตัวสำหรับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. บัตรประจำตัวประช...

อ่านต่อเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 ลงทะเบียนตอนไหน ได้เงินเท่าไหร่ ?

หลายๆท่านกำลังสงสัยว่าตัวผู้สูงวัยในบ้านเรานั้นมีสิทธิ์ต่างๆอะไรบ้างหรื...

อ่านต่อเพิ่มเติม

หกล้ม ในผู้สูงวัย เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายและใกล้ตัวมาก ด้วยร่างกายของผู้สูงอายุเริ่มเสื่อมสภาพลง ไม่ว่าจะเป็น...

อ่านต่อเพิ่มเติม