ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวดีผู้สูงอายุ!! กทม.เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากทม. ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2504) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม – กันยายน 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2504 )รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานครไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือย้ายภูมิลำเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาอยู่กรุงเทพมหานคร ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกิน เดือนพฤศจิกายน ของปีนั้น

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคมปีงบประมาณถัดไป

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคมปีงบประมาณถัดไป

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
ข่าวต้นฉบับ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ใส่ความเห็น