แหล่งความรู้

ประเทศไทย 4.0 และ โอกาสของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ประเทศไทย 4.0 คืออะไร?

ประเทศไทย 1.0 = ยุคเกษตรกรรม
ประเทศไทย 2.0 = ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น โรงงานที่ใช้แรงงานราคาถูก
ประเทศไทย 3.0 = ยุคอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ อิเล็กโทรนิก

ปัญหาคือในยุค 3.0 เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนที่สูง และ เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราเติบโต จากการเติบโต 7–8 % เหลือเพียง 3 % ต่อปี ทำให้เราติด “กับดักรายได้ปานกลาง” มากว่า 20 ปีแล้ว

เราจะหลุดออกจาก “กับดัก” นี้ได้อย่างไร ?

ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นยุคของการใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถ จาก”ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก”

โดยเราต้องอาศัยจุดแข็งของประเทศเรา

ความได้เปรียบของประเทศไทย 2 ด้านหลัก

  1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม

5 อุตสาหกรรมที่โดดเด่นและมีโอกาสพัฒนา

  1. เกษตรกรรมและอาหาร
  2. เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข
  3. หุ่นยนต์ และ ระบบเครื่องกล
  4. การท่องเทียววัฒนธรรม และ บริการ
  5. ดิจิตอลเทคโนโลยี และอินเตอร์เนตเชื่อมต่อ (IoT)

โอกาสในธุรกิจผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทย 4.0

ในคลิปได้ยกตัวอย่างการ นำอุตสาหกรรมทั้ง 5 มาประยุกต์เข้ากับการการทำ “ธุรกิจผู้สูงอายุ” ได้อย่างครบวงจร ที่สามารถผลิตอาหาร Organic และส่งถึงที่บ้านผู้สูงอายุใช้การดูแลด้านการแพทย์ที่บ้านด้วยเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ ออกแบบระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้ง การทำทริปท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ

ประเทศไทยของเรานั้นแม้มุมหนึ่ง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มด้วยอัตราเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไว้รองรับยังไม่พร้อม แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราสามารถใช้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้ และผมเชื่อว่าคงไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องเป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน

Back to list

ใส่ความเห็น